elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 21.06.2024

Deklaracja dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM im. Kornela Makuszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji bip.sp6.mlawa.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piwowarski Piotr, adres e-mail: sp6@mlawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 654 37 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły:

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 6z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie jest możliwy komunikacją miejską. Na ulicy Szkolnej od strony kompleksu sportowego jest możliwość wejścia na teren szkoły, znajduję się przystanek MKM linii 1, również na ulicy Żołnierzy 80 P.P. 5 od frontu szkoły jest przystanek MKM linii 1. Autobusy są pojazdami niskopodłogowymi.

Dostępność obiektu

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławiejest dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku prowadzą cztery wejścia.Wejście główne od frontu budynku nie posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych.Pozostałe trzy wejścia boczne od strony kompleksu sportowego i parkingu szkolnego wyposażone sąw dostosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Do wejść prowadzą podjazdy i pochylnia odpowiednio wyprofilowane dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Budynek szkolny posiada oznakowania graficzne.

Dostępność toalety

Na obiekcie szkoły toalety i łazienki posiadają dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznaczone.

Dostępność wejścia

Przy wejściu głównym od strony ulicy Żołnierzy 80 P.P. 5 zainstalowany jest dzwonek dla interesantów, przy drzwiach dyżurują pracownicy oddelegowani do kontaktu z interesantami. Można również nawiązać kontakt pod nr tel. 23 654 37 37.

Dostępność parkingu

Przed Szkołą Podstawową nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławiena ulicy Żołnierzy 80 P.P. 5 znajdują się ogólnodostępnewyznaczone miejsca parkingowedla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym i pionowym. Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem. Szkoła posiada własny parking z wjazdem od ulicy Szkolnej z jednymmiejscem dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niesłyszącym i niedowidzących. Brakuje tłumacza języka migowego i informacji głosowej oraz pętli indukcyjnej.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Piotr Piwowarski
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2021
Liczba wyświetleń: 1350
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
23.03.2021
08:55:41
edycja
Piotr Piwowarski
Deklaracja dostępności
23.03.2021
08:51:31
edycja
Piotr Piwowarski
Deklaracja dostępności
23.03.2021
08:49:44
edycja
Piotr Piwowarski
Deklaracja dostępności